Algemene voorwaarden

Grenspostadres.nl zorgt voor een alternatief postadres in Nederland– het Postadres- voor inwoners van Nederland, Duitsland en België via een netwerk van afhaalpunten – de Afhaalpunten. Naar deze Afhaalpunten kunnen de pashouders poststukken laten zenden en vervolgens daar ophalen.

 1. DEFINITIES

1.0 Grenspostadres.nl: de organisatie die t.b.v. Pashouders een Postadres in Nederland ter beschikking stelt.

1.1 Pashouder: een persoon of organisatie, die zich voor de service van Grenspostadres.nl heeft aangemeld en daartoe een digitaal Postadres-pasje heeft ontvangen.

1.2 Afhaalpunt: het afgiftepunt voor postzendingen.

1.3 Postadres-pasje: een digitaal pasje met een unieke qr-code waarop de naam van de Pashouder vermeld is. Dezelfde naam komt voor als adressering op de postzendingen die de Pashouder naar het Afhaalpunt laat toezenden.

1.4 Afhaaltarief: het tarief dat voor brievenbuspost en voor pakketten bij afhaling door de Pashouder aan het Afhaalpunt betaald dient te worden.

1.5 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Grenspostadres.nl

1.6 Verwijderingsdatum: het moment c.q. de datum waarop ontvangen post niet langer voor de Pashouder op het Afhaalpunt beschikbaar zal zijn.

 1. GELDIGHEID EN CONTRACTVERHOUDING

2.1 De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Pashouder en Grenspostadres.nl. Grenspostadres.nl stelt aan de Pashouder een digitaal pasje en een daarbij behorend Postadres ter beschikking, dat is ondergebracht in en wordt beheerd door het Afhaalpunt.

2.2 Nieuwe aanvragen worden onderworpen aan een risicoanalyse. Als de uitslag van deze analyse negatief is, wordt de overeenkomst als genoemd in art. 2.1 niet gesloten. Grenspostadres.nl is niet verplicht een motivatie te geven voor een eventuele negatieve uitslag van de risicoanalyse.

2.3 Grenspostadres.nl houdt de voor de Pashouder bestemde postzendingen gedurende de openingstijden van het Afhaalpunt beschikbaar om af te halen.

2.4 Grenspostadres.nl biedt een basispakket: post kan worden toegezonden, wordt bewaard en kan tegen vertoon van het pasje worden gehaald. Bij een aantal Afhaalpunten worden op de website één of meer extra services genoemd. De Pashouder kan geen rechten ontlenen aan de continuïteit van deze extra gratis services. In het basispakket is niet voorzien in beantwoording door het Afhaalpunt van vragen per e-mail of telefoon. Op het algemene e-mailadres kunnen alle vragen worden gesteld.

2.5 Grenspostadres.nl heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Afhaalpunten, waarin o.a. geregeld is dat werkwijze en tarifering overeenkomstig het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en conform de inhoud van de website plaatsvindt.

 1. VERPLICHTINGEN PASHOUDER

3.1 De Pashouder dient te beschikken over een vast woon/vestigingsadres.

3.2 De Pashouder overlegt bij het aangaan van de Overeenkomst een recente kopie van een document waaruit zijn/haar woonadres blijkt of ingeval van een aanvraag voor een bedrijf, vereniging of stichting: een recent bewijs waaruit de vestiging van het bedrijf op het aangegeven adres blijkt. In geval van twijfel kan Grenspostadres.nl meer bewijsstukken vragen voordat de overeenkomst wordt gesloten.

3.3 De Pashouder zal aan Grenspostadres.nl jaarlijks een bedrag voldoen, als tegenprestatie voor toegang tot zijn/haar Postadres middels het  digitale Postadres-pasje. De Pashouder is deze jaarvergoeding verschuldigd ongeacht het feit of hij/zij al dan niet gebruik maakt van het Postadres.

3.4 Het is de Pashouder niet toegestaan het Postadres voor een ander doel te gebruiken dan voor de ontvangst van postzendingen; gebruik van het Postadres als vestigingsadres voor bedrijven is niet toegestaan.

3.5 Brievenbuspost, die de Pashouder weigert in ontvangst te nemen, wordt vernietigd.

3.6 De Pashouder draagt er zorg voor, de voor het Postadres bestemde postzendingen regelmatig af te halen, in het bijzonder de pakketten. Aanvullend hierop en in tegenstelling tot het gestelde in het navolgende lid geldt dat de bewaartermijn voor pakketten groter dan de in lid 5.1.c. genoemde maximale afmetingen, die voor een aantal op de website genoemde Afhaalpunten toegestaan zijn, een maximale opslagtermijn van een week. Wanneer een Pashouder zich niet aan deze termijn houdt kan hij/zij worden uitgesloten van het laten sturen van deze grotere pakketten.

3.7 Bij niet tijdig (zie 3.8) afhalen worden de postzendingen uit de opslag verwijderd. Brievenbuspost wordt dan vernietigd en de Pashouder verliest het eigendomsrecht over zijn/haar pakketten. Grenspostadres.nl zal ruim voor deze verwijderingsdatum vooraf tweemaal per e-mail alle Pashouders attenderen de (te) lang aanwezige postzendingen af te halen.

3.8 De in het vorige lid genoemde verwijderingsdatum is de datum, minimaal drie maanden na de datum die door de bezorgdienst op het poststuk is vermeld. Wanneer deze datum niet (meer) aanwezig of niet duidelijk te lezen is, zal het Afhaalpunt bij de driemaandelijkse controle de datum van de controle aanbrengen op het poststuk, waarna bij de volgende controle deze datum geldt als de datum die normaliter door de bezorgdienst op poststukken wordt vermeld.

3.9 De Pashouder zal Grenspostadres.nl direct informeren indien zich wijzigingen voordoen in de ten behoeve van de Overeenkomst aan Grenspostadres.nl verstrekte gegevens. Schade die veroorzaakt wordt door het niet tijdig doorgeven van bijv. een nieuw e-mailadres is voor rekening van de Pashouder.

3.10 De Pashouder machtigt het Afhaalpunt postzendingen voor hem/haar in ontvangst te nemen, ook indien daarvoor dient te worden getekend.

3.11 Indien een Afhaalpunt vanwege overmacht of een andere omstandigheid tijdelijk gesloten is, zal de Pashouder de voor hem/haar bezorgde postzendingen die gedurende deze periode niet kunnen worden afgeleverd, in eigen beheer afhalen bij het adres dat door de bezorger is achtergelaten bij het Afhaalpunt, of nieuwe toezending bewerkstelligen wanneer de bezorger de postzending retourneert aan de afzender. Hetzelfde geldt wanneer bezorgdiensten postzendingen buiten de openingsuren willen afleveren.

3.12 Indien een Afhaalpunt tijdelijk sluit of uitvalt, gaat de Pashouder akkoord met de aanwijzing van een ander Afhaalpunt, dat zich zoveel als mogelijk is in de buurt van het uitgevallen Afhaalpunt zal bevinden. Informatie over een dergelijke situatie zal zo snel mogelijk via e-mail en op de website worden gegeven. Wanneer een Afhaalpunt de sluiting niet aan Grenspostadres.nl doorgeeft, kan Grenspostadres.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de berichtgeving over de sluiting. Deze verantwoordelijkheid vangt weer aan op het moment dat Grenspostadres.nl op de hoogte is van de sluiting.

3.13 Ingeval de Pashouder een beroep doet op de schadevergoeding als bedoeld in artikel 8.3, verplicht hij/zij zich desgevraagd een onderzoek naar de bezorging te laten instellen door de desbetreffende bezorgdienst en het resultaat van dat onderzoek te delen met Grenspostadres.nl.

 1. CONTROLERECHT GRENSPOSTADRES.NL

4.1 Het Afhaalpunt heeft de plicht bij het afhalen van postzendingen de op het digitale Postadres-pasje staande qr-code en/of naam te registreren.

4.2 Het Afhaalpunt moet uitreiking van zendingen weigeren, indien het digitale pasje niet wordt getoond.

4.3 De Pashouder kan zijn/haar postzendingen meenemen na vergelijking van de gegevens op het digitale Postadres-pasje met de adressering op de postzending en wanneer hij/zij een tarief per poststuk en pakket contant betaald heeft aan het Afhaalpunt. Afhankelijk van het systeem van registratie dient de Pashouder al dan niet te tekenen voor ontvangst van pakketten.

4.4 Bij een gefundeerd vermoeden van fraude mag het Afhaalpunt een nadere identificatie verlangen alvorens postzendingen worden meegegeven.

 1. UITSLUITINGEN

5.1 Onderstaande postzendingen kunnen niet op het Afhaalpunt worden geaccepteerd en zullen door de bezorgdienst worden teruggestuurd naar de afzender:

– a. postzendingen waarvoor bij aflevering op het Afhaalpunt betaling wordt verlangd, voor de zending zelf en/of voor de verzendkosten.

– b. briefpakjes en pakketten afkomstig van landen buiten de Europese Unie.

– c. pakketten die onderstaande afmetingen en gewicht te boven gaan: 100x50x50 cm en/of 10 kg. Voor een aantal op de website genoemde Afhaalpunten is deze grens: 175x78x58 cm en/of 20 kg.

– d. meer dan 75 pakketten per jaar en/of 10 pakketten per maand.

Indien de onder b en c genoemde postzendingen desondanks toch op het Afhaalpunt worden afgeleverd zullen ze als normale postzendingen worden behandeld. Voor deze postzendingen vervalt de onder 8.3 genoemde vergoeding bij schade of vermissing.

– e. zendingen bevattende:

levensmiddelen met een beperkte houdbaarheid
sterk riekende goederen
glazen flessen met vloeibare inhoud
wettelijk verboden goederen, zoals wapens en drugs
stoffen die explosief, uiterst brandbaar of giftig zijn
dieren.
Indien de onder “e” genoemde postzendingen toch op het Afhaalpunt worden aangeleverd en later blijken onder één van de onder “e” genoemde categorieën te vallen, worden deze goederen uit de voor de Pashouder gereedstaande zendingen verwijderd en verliest de Pashouder het eigendomsrecht van de betreffende goederen c.q. zendingen.

 1. BETALINGEN

6.1 De door de Pashouder aan Grenspostadres.nl verschuldigde bedragen dienen in één bedrag bij vooruitbetaling voldaan te worden.

6.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u Grenspostadres.nl  toestemming om jaarlijks het verschuldigde bedrag van uw opgegeven bankrekening af te schrijven via automatische incasso. Deze machtiging blijft van kracht totdat u schriftelijk opzegt of de overeenkomst wordt beëindigd.Door akkoord te gaan met dealgemene voorwaarden verklaart u dat u bevoegd bent om deze machtiging te verstrekken en dat u akkoord gaat met de automatische incasso van de verschuldigde bedragen.

6.3 Er wordt voor elke betaling via elektronische weg een overeenkomstig de eisen van de belastingdienst opgestelde rekening gestuurd aan aanvragers die volgens Europese belastingregels een rekening dienen te ontvangen. Desgevraagd dienen voornoemde aanvragers hun Btw-identificatienummer bekend te maken.

6.4 De door de Pashouder te verrichten betalingen aan het Afhaalpunt moeten contant, eventueel per PIN, verricht worden.

 1. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Binnen veertien dagen na ontvangst van het digitale pasje of het fysieke pasje kan de Pashouder de Overeenkomst herroepen door dit per e-mail of schriftelijk aan te geven. De door de Pashouder betaalde vergoeding zal dan binnen dertig dagen worden teruggestort. Op dat moment verandert Grenspostadres.nl de status van uw pasje naar “Inactief”, daarna kunt u geen poststukken meer afhalen bij uw Afhaalpunt.

7.3 De Overeenkomst wordt in de volgende gevallen beëindigd:

 1. door opzegging (schriftelijk of per e-mail) door de Pashouder wanneer hij/zij zich niet kan vinden in een wijziging van de Algemene Voorwaarden. De aanschafkosten van het digitale Postadres-pasje zullen dan voor het resterende deel van het jaar worden geretourneerd.
 2. door opzegging door Grenspostadres.nl (schriftelijk of per e-mail) bij vermeend gebruik van het Postadres voor doeleinden in strijd met enige wettelijke bepaling, door te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, wanneer het Afhaalpunt redenen heeft de pashouder de toegang tot het Afhaalpunt te weigeren of wanneer Grenspostadres.nl redenen heeft geen verlenging voor een nieuw kalenderjaar te willen accepteren.
 3. Je wordt voor minimaal 1 jaar lid en daarna voor onbepaalde tijd. Na het eerste jaar kan je het lidmaatschap op elk moment opzeggen, maar er geldt wel een opzegtermijn van vier weken. Je eventueel resterende contributie wordt niet (pro rata) teruggestort op je bankrekening. Het lidmaatschap eindigt dan na afloop van het jaar waarvoor contributie is betaald.

8.AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Grenspostadres.nl vergoedt de schade wanneer pakketten tijdens het verblijf in het Afhaalpunt verdwenen zijn.

8.2 Grenspostadres.nl is niet aansprakelijk voor schade aan pakketten die zij ten behoeve van de Pashouder in bewaring heeft, uitgezonderd in die gevallen waarbij het aannemelijk is, dat de beschadiging niet anders dan tijdens het verblijf in het Afhaalpunt kan zijn ontstaan.

8.3 Voor vermissing en beschadiging van pakketten tijdens het verblijf in het Afhaalpunt, is Grenspostadres.nl aansprakelijk tot een maximum van € 350,– per vermiste of beschadigde zending.

8.4 Voor vermissing of beschadiging van brievenbuspost aanvaardt Grenspostadres.nl geen aansprakelijkheid.

8.5 Grenspostadres.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door verlies of diefstal van het digitale Postadres-pasje in de ruimste zin van het woord.

8.6 Wanneer een poststuk niet afgeleverd kan worden op het Afhaalpunt of daar geweigerd wordt, kan de bezorgdienst het poststuk retour afzender sturen. Bij opnieuw versturen van het poststuk worden de verzendkosten door Grenspostadres.nl vergoed wanneer de oorzaak van het weigeren of niet afleveren te wijten is aan Grenspostadres.nl.
Voor niet of onvoldoende meewerken van de afzender aan het opnieuw sturen of een weigering om de koop ongedaan te maken aanvaardt Grenspostadres.nl geen aansprakelijkheid.
Eveneens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard wanneer op een dergelijk poststuk naam en adres van de afzender ontbreken waardoor het poststuk niet door de bezorgdienst retour afzender gestuurd kan worden.

8.7 Schadeclaims zijn niet meer geldig nadat er zeven dagen zijn verstreken vanaf de datum waarop de postzending is afgeleverd.

8.8 Informatie over het verkrijgen van de schadevergoeding als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel is te vinden op de website, www.grenspostadres.nl.

8.9 Grenspostadres.nl wil haar inhoud en vormgeving op de eigen website, de Facebookpagina en op sites van derden steeds inhoudelijk juist en actueel weergeven. Desalniettemin is het niet volledig uit te sluiten dat er fouten worden gemaakt. Grenspostadres.nl is daarom niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de weergegeven informatie.

8.10 Op de website van Grenspostadres.nl en haar Facebookpagina kunnen links voorkomen, die naar andere websites verwijzen. Grenspostadres.nl verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het opnemen van de links de overeenkomstige gelinkte pagina’s geen illegale inhoud bevatten.
Op de huidige en de toekomstige inhoud en presentatie van de gelinkte pagina’s heeft Grenspostadres.nl geen enkele zeggenschap. Grenspostadres.nl distantieert zich daarom hiermede uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s, ook wanneer een link van Grenspostadres.nl op een gelinkte pagina is geplaatst. Evenzo distantieert Grenspostadres.nl zich hiermee uitdrukkelijk van alle op de Facebookpagina van Grenspostadres.nl door derden toegevoegde inhoud en de inhoud van eventuele daarin gelinkte pagina’s.

 1. PRIVACY

9.1 Grenspostadres.nl respecteert de privacy van bezoekers van de website en van de Pashouders en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 1. GESCHILLEN

10.1 De Pashouder kan klachten of geschillen omtrent de uitvoering van de Overeenkomst richten aan Grenspostadres.nl, Grenspostadres.nl
Robert Stolzstraat 68 7558CC Hengelo (NL) of per e-mail. Er zal binnen een termijn van 14 dagen inhoudelijk op de klachten worden gereageerd. Als een dergelijke inhoudelijke reactie niet mogelijk is, zal worden aangegeven waarom een eerdere afdoening redelijkerwijs niet mogelijk is. Daarbij zal de uiterste datum van definitieve afdoening worden vermeld.

10.2 Indien de klacht of het geschil ondanks het gestelde in het eerste lid blijft bestaan kan de Pashouder het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

10.3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

11.1 Grenspostadres.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien dit uit oogpunt van haar bedrijfsvoering gerechtvaardigd is, mede in aanmerking genomen het belang van de betrokken Pashouders en de Afhaalpunten. Grenspostadres.nl zal de Pashouders steeds informeren omtrent een dergelijke wijziging.

Maak een einde aan postproblemen en
ontdek de oplossingen van Grenspostadres.nl

Aanvragen